REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU
„Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot”

(dalej: Regulamin)

I. PODSTAWOWE ZASADY

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne zgłoszenie polegające na przedstawieniu „swojego Kwami i supermocy, którą daje”. Praca konkursowa może być w formie słownej odpowiedzi lub w formie pracy plastycznej lub graficznej.

B. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem www.freshdelmontefun.com (dalej: Strona internetowa Konkursu).

C. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia do 1 czerwca 2023 r.  od godz. 9:00:00 do 30 września 2023 r. do godz. 23:59:59.

D. Zwycięzcę konkursu wybierzemy i poinformujemy o wygranej do dnia 21 listopada 2023 r.

E. Nagrodą w konkursie jest czterodniowa wycieczka do Paryża dla 4 osób (zwycięzcy i trzech osób towarzyszących).

F. Konkurs organizuje agencja SUN GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście (dalej: Organizator) na zlecenie Del Monte International GmbH, Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland (dalej: Del Monte).

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagrody, procedura wyboru zwycięzcy, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych.

1 KTO MOŻE WZIĄĆ udział w KONKURSIE?

1.1 Do Konkursu mogą zgłosić się wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18-ty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które mieszkają w Polsce (dalej: Uczestnicy). Zadanie konkursowe – z uwagi na jego bezpośrednie nawiązanie do bajki dla dzieci „Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot” mogą wykonać również osoby niepełnoletnie (dzieci), przy czym również w takiej sytuacji zgłoszenie do Konkursu i pozostałe czynności związane z udziałem w nim podejmowane mogą być wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby (jego/ich rodzica lub opiekuna prawnego), który to przedstawiciel uzyskuje status „Uczestnika”.

1.1 W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów oraz osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora oraz Del Monte, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wskazanymi w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

2 JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO konkursu?

1.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 1 czerwca 2023 r. od godz. 9:00:00 do 30 września 2023 r. do godz. 23:59:59 (dalej: Okres zgłoszeń) zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Konkursu. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego na jeden z dwóch sposobów:

1.1.1 za pomocą urządzenia mobilnego zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu wybranych produktów Del Monte, który automatycznie przeniesie Uczestnika na Stronę Internetową Konkursu – zakup produktu Del Monte, na którym znajduje się kod QR nie jest konieczny,

1.1.2 otwierając Stronę internetową Konkursu bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem dedykowanego linku znajdującego się w poście informującym o Konkursie opublikowanym na oficjalnym profilu Del Monte na Facebooku lub Instagramie.

2.1 Zadanie konkursowe jest następujące: „Biedronce i Czarnemu Kotu zawsze towarzyszą ich lojalni Kwami: Tikki i Plagg, którzy są źródłem ich supermocy. Wyobraź sobie, że jesteś teraz częścią drużyny superbohaterów i razem z nimi walczysz ze złoczyńcą Akuma. Twój Kwami to urocze stworzenie, które uwielbia jeść ananasy, tak samo jak Plagg uwielbia jeść camembert. Jaka byłaby Twoja supermoc i jak wyglądałoby Twoje Kwami? Możesz to opisać lub pokazać w formie pracy plastycznej (jej zdjęcia) lub graficznej (plik)”.

2.2 Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej: Formularz zgłoszeniowy) wymaga:

2.2.1 podania imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail Uczestnika,

2.2.2 załączenia pracy konkursowej (dalej: Praca konkursowa) z zastrzeżeniem, że:

1.1.2.1 w przypadku, gdy jest to wypowiedź słowna – maksymalna jej długość może wynieść 500 znaków (włącznie ze spacjami i znakami specjalnymi),

1.1.2.2 zdjęcie (w przypadku, gdy jest to praca plastyczna) lub plik (w przypadku, gdy jest to praca graficzna, tj. wykonana przy użyciu programu graficznego) dołączane do Formularza zgłoszeniowego nie może przekroczyć rozmiaru 5 MB,

2.2.3 zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego treści,

2.2.4 w razie wymagalności, dokonania prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznaczać to może konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/ obrazków),

2.2.5 kliknięcia przycisku „Wyślij” potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.

2.3 Praca konkursowa:

2.3.1 powinna być wynikiem osobistej twórczości człowieka, a więc m.in. nie może być wytworzona przez oprogramowanie służące do generowania tekstów lub grafik podobnych do tworzonych przez człowieka, opartych na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning);

2.3.2 nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgaryzmów;

2.3.3 nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów trzecich lub konkurencyjnych wobec Del Monte;

2.3.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

2.3.5 nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu, jak również przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, powszechnie uznanych norm społecznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Prac konkursowych niespełniających wszystkich ww. warunków.

2.4 Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że:

2.4.1 zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,

2.4.2 jest autorem Pracy konkursowej (wykonał ją osobiście), a w przypadku, gdy Praca konkursowa została wykonana przez osobę niepełnoletnią, dla której jest przedstawicielem ustawowym – że osoba ta wykonała ją osobiście, a utwór ten (Praca konkursowa) nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej przez niego Pracy konkursowej nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

2.5 W przypadku błędnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (np. niewypełnienia wszystkich wymaganych pól) Uczestnikowi zostanie wyświetlona informacja o powstałych błędach i możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie prawidłowego (poprawionego) zgłoszenia do Konkursu jest możliwe tylko w Okresie zgłoszeń.

2.6 W odpowiedzi na prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przyjęte do Konkursu.

2.7 Zgłoszenia dokonane po upływie Okresu zgłoszeń lub niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

2.8 Jeden Uczestnik (ta sama osoba fizyczna) może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę konkursową i przesłać tylko jeden Formularz zgłoszeniowy. W sytuacji, gdy ten sam Uczestnik (ta sama osoba fizyczna) zgłosi się do Konkursu więcej niż raz, to przy wyłanianiu zwycięzcy pod uwagę zostanie wzięte tylko jedno jego zgłoszenie (Praca konkursowa) – to, które zostało zarejestrowane w Konkursie jako pierwsze.

2.9 W ramach udziału w Konkursie z jednego, tego samego adresu e-mail i numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jeden Uczestnik (ta sama osoba fizyczna) może korzystać tylko z jednego adresu e-mail i numeru telefonu w ramach Konkursu. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwe dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu lub przesyłanie Formularzy zgłoszeniowych przez tego samego Uczestnika, ale z wykorzystaniem różnych adresów e-mail lub numerów telefonów, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej/ich prawa do nagrody.

3 co można wygrać w konkursie?

1.2 Do wygrania w Konkursie jest 1 (słownie: jedna) nagroda, którą jest elektroniczny voucher do zrealizowania w biurze podróży Ingetours (https://www.ingetours.fr/ – 40, rue du Séminaire Centra 439; 94626 RUNGIS Cedex). Voucher uprawnia do udziału w zorganizowanej, czterodniowej (3 noce) wycieczce do Paryża, dla czterech osób (zwycięzca i trzy wskazane przez niego osoby towarzyszące). Łączna wartość nagrody wynosi ok. 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100) (dalej: Nagroda).

1.3 Nagroda musi zostać wykorzystana przez zwycięzcę do dnia 31 grudnia 2024 r. w konkretnym biurze podróży, które wskazane jest na voucherze. Nagroda niewykorzystana w tym terminie przepada, a zwycięzcy nie przysługuje w związku z tym żadne roszczenie do Organizatora, Del Monte ani biura podróży. Zwycięzca powinien zgłosić do biura podróży chęć realizacji Nagrody (vouchera) co najmniej 60 dni przed upływem terminu jego ważności.

1.4 W ramach realizacji Nagrody zapewniony jest:

1.4.1 bilet lotniczy lub transport kolejowy w klasie ekonomicznej do Paryża we Francji, w obie strony dla zwycięzcy i maksymalnie trzech osób towarzyszących – transport może zostać przeprowadzony z międzynarodowego lotniska komercyjnego lub dworca kolejowego w pobliżu miejsca zamieszkania zwycięzcy;

1.4.2 zakwaterowanie w hotelu na trzy noce, przy czym dokładna nazwa hotelu i jego lokalizacja zostaną podane w terminie późniejszym;

1.4.3 publiczny transport naziemny do i z lotniska lub dworca kolejowego i hotelu w Paryżu;

1.4.4 bilety wstępu na Wieżę Eiffla dla zwycięzcy i trzech osób towarzyszących – wjazd na najwyższy możliwy punkt widokowy.

1.5 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Nagrody, w tym zwłaszcza dokładny jej termin, miejsce zakwaterowania oraz dokładny harmonogram wyjazdu zostaną przekazane zwycięzcy w terminie późniejszym, po zarezerwowaniu wycieczki w biurze podróży. Korzystając z usług biura podróży uczestnicy wycieczki (zwycięzca i jego osoby towarzyszące) zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad, wytycznych oraz regulaminów stosowanych przez biuro podróży. Zwycięzcy nie przysługuje prawo negocjowania indywidualnych warunków udziału w Nagrodzie. Nagroda jest realizowana jednocześnie dla zwycięzcy i wszystkich osób towarzyszących oraz nie jest możliwe indywidualne dostosowanie terminu i warunków wyjazdu do danej osoby.

1.6 Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani prawo do żądania jej ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenia innego sposobu jej wydania niż określony w Regulaminie. Organizator zastrzega jednak, że w przypadku, gdyby zaistniały okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie Nagrody z uwagi na wystąpienie siły wyższej, której nie można było przewiedzieć, a której wystąpienie jest niezależne od Organizatora lub biura podróży, które odpowiada za zorganizowanie wycieczki (np. może rozważyć jej zamianę na nagrodę innego rodzaju, o takiej samej lub możliwie zbliżonej wartości.

3.1 Inne elementy lub koszty, które nie zostały wyszczególnione w pkt 3.3. Regulaminu (w tym zwłaszcza ubezpieczenie, wyżywienie, transport naziemny inny niż wskazany w pkt 3.3. Regulaminu, koszty międzynarodowych rozmów telefonicznych, opłaty lotniskowe – np. za bagaż, pamiątki, wynajem auta itp.) zwycięzca lub osoby towarzyszące ponoszą we własnym zakresie).

Zwycięzca oraz osoby towarzyszące odpowiedzialni są za uzyskanie na własny koszt wszelkich niezbędnych dokumentów podróżnych (w szczególności ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub paszportów).

3.2 Organizator ma również prawo do czasowego wstrzymania wydania Uczestnikowi Nagrody w Konkursie w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W przypadku wstrzymania wydania Nagrody, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony (mailowo) wraz z podaniem uzasadnienia. Wstrzymanie wydania Nagrody w Konkursie trwa do chwili zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny.

3.3 Zwycięzca Nagrody nie jest zobowiązany do dokonywania samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaną Nagrodą. Do Nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i wraz z potrąconą sumą z Nagrody przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4 W JAKI SPOSÓB WYŁONIMY ZWYCIĘZCÓW I WYDAMY NAGRODY?

4.1 Zwycięzcę (podstawowego i rezerwowego – na wypadek, gdyby zwycięzca podstawowy nie spełnił wszystkich warunków formalnych wydania mu Nagrody) Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, składające się przedstawicieli Del Monte oraz Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzcy według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w lit. A. Regulaminu, w tym szczególnie pomysłowość oraz styl wypowiedzi i dobór słownictwa (w przypadku Prac konkursowych w formie pisemnych odpowiedzi). Zwycięzcą podstawowym zostanie Uczestnik, którego Praca konkursowa zostanie przez Jury uznana za najlepszą spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, a zwycięzcą rezerwowym Uczestnik, którego Praca konkursowa została za taką uznana w dalszej kolejności.

1.7 Jury wybierze zwycięzcę (podstawowego i rezerwowego) do dnia 28 października 2023 r. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń (Prac konkursowych) nie będzie możliwe wyłonienie odpowiedniej liczby zwycięzców (np. z uwagi na brak zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w Regulaminie), Nagroda może zostać nieprzyznana.

1.8 W przypadku, gdy Uczestnicy zgłoszą taką sam a lub istotnie podobną Pracę konkursową, które mogłoby zostać wybrane jako zwycięskie, Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego zgłoszenie (zawierające Pracę konkursową) zostało wcześniej nadesłane do Organizatora (decyduje czas wpływu danych z Formularza zgłoszeniowego na serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do rejestrowania zgłoszeń). Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano Nagrody na podstawie tego zgłoszenia do dochodzenia autorstwa swojej Pracy konkursowej przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

1.9 W terminie 3 dni roboczych od wyłonienia zwycięzcy przez Jury Organizator powiadomi zwycięzcę podstawowego Nagrody o wygranej wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty podany przez zwycięzcę w Formularzu zgłoszeniowym. W związku z tym Uczestnicy powinni monitorować skrzynkę odbiorczą podanego adresu e-mail (w tym również folder SPAM).

1.10 W wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt 4.4. Regulaminu znajdować się będzie aktywny link do elektronicznego formularza, który zwycięzca zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej. W ramach formularza zwycięzca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

1.10.1 „Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot” i zaakceptowałam/-łem jego treść oraz spełniam wszystkie warunki w nim określone, w szczególności jestem osobą, która ukończyła 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnej i mieszkam w Polsce.”

1.10.2Potwierdzam, że nagrodzona Praca konkursowa została wykonana przeze mnie osobiście (jestem jej autorką/em), a w przy w przypadku, gdy Praca konkursowa została wykonana przez osobę niepełnoletnią, dla której jestem przedstawicielką/em ustawowym – osoba ta wykonała ją osobiście. Zgłoszona przeze mnie Praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości człowieka i nie została wytworzona przez oprogramowanie służące do generowania tekstu lub grafiki podobnej do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning). Zgłoszona przeze mnie Praca konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.”

1.10.3 „Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą wydania mi Nagrody w Konkursie udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy konkursowej na warunkach określonych w pkt 6. Regulaminu konkursu.”

4.2 Zwycięzca rezerwowy Nagrody zostanie poinformowany o wygranej dopiero wówczas, kiedy przejdzie na niego prawo do Nagrody (tj., kiedy zwycięzca podstawowy nie spełni wszystkich warunków formalnych do jej otrzymania). Do zwycięzcy rezerwowego stosuje się te same zasady wydawania Nagrody jak w przypadku zwycięzcy podstawowego.

4.3 Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w formie wiadomości e-mail w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Organizatora prawidłowego formularza zwycięzcy.

4.4 Informacja o zakończeniu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy zostanie również udostępniona na Stronie internetowej Konkursu po potwierdzeniu uprawnień zwycięzców do ich otrzymania, tj. najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 r.

5 REKLAMACJE

5.1 Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora).

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy w formie pisemnej doręczyć osobiście do siedziby Organizatora lub wysłać drogą pocztową (zalecany rodzaj przesyłki: listem poleconym lub kurierem) na adres Organizatora: SUN GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście lub mailowo na adres konkurs@sungroup.pl w temacie podając: „Reklamacja – konkurs Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot”.

1.11 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika i numer telefonu podane w Formularzu zgłoszeniowym, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.3 Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6 LICENCJA

6.1 Na mocy uprawnień wynikających z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Organizator w zamian za wydaną Nagrodę uzyskuje niewyłączną licencję na wykorzystanie nagrodzonej w Konkursie Pracy konkursowej jako utworu w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych dotyczących marki Del Monte, na następujących polach eksploatacji:

6.1.1 utrwalanie Pracy konkursowej na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

6.1.2 zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

6.1.3 w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w całości lub w części – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, w  tym przy wykorzystaniu social mediów i innych platform internetowych (m.in. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok);

6.1.4 wykorzystanie w utworach multimedialnych;

6.1.5 wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;

6.1.6 sporządzania obcojęzycznej wersji utworu;

1.11.1 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

1.11.2 wykorzystanie, w całości lub w części, w celu promocji i reklamy, zwłaszcza w formie plakatów, folderów reklamowych, ogłoszeń, reklam audiowizualnych lub zamieszczanych w prasie;

1.11.3 wprowadzanie Pracy konkursowej do pamięci komputera oraz sieci Internet;

6.2 Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy Nagrody w Konkursie.

6.3 Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.

6.4 Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do nagrodzonej Pracy konkursowej jako utworu w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem ich na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia ich z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych jako twórcy w okresie trwania licencji, w tym szczególnie zezwala na nieoznaczanie nagrodzonej w Konkursie Pracy konkursowej swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.

6.5 W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do nagrodzonej w Konkursie Pracy konkursowej, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.

7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Del Monte International GmbH, Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland (kontakt: privacyofficer@freshdelmonte.com).

1.12 Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym zebrania zgłoszeń oraz ich analizy, wyłonienia zwycięzcy, wydania nagrody, rozliczenia należności podatkowych od nagrody, a także rozpatrywania reklamacji.

1.13 Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania w określonych sytuacjach, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych.

7.3 Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.14 Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

8.1 Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie i w tym celu powinien przesłać na adres Organizatora – SUN GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście własnoręcznie podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie z dopiskiem „Rezygnacja – konkurs Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot” lub skan/czytelne zdjęcie takiego oświadczenia wysłać na adres e-mail Organizatora: konkurs@sungroup.pl w temacie podając: „Rezygnacja – konkurs Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot”.

1.15 Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, a także zweryfikowania treści zgłoszonych do Konkursu pod kątem tego, czy nie zostały wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstów podobnych do tworzonych przez człowieka, opartych na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning). Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym pozbawieniem go prawa do nagrody.

1.16 W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

1.16.1 biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych innej osoby;

1.16.2 prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy Organizatora, Del Monte lub osób trzecich;

1.16.3 prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

1.17 Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

1.18 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Del Monte z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt 2.5. i 4.5. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora oraz Del Monte od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora oraz Del Monte w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

1.19 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

1.20 Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.21 Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

1.22 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na Stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.

1.23 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

1.24 Za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.25 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU 

„Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot”

(dalej: Konkurs)

1 Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika konkursu „Del Monte – Miraculous® – Biedronka i Czarny Kot” („Konkurs”) jest Del Monte International GmbH, Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland.

2 Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych możesz to zrobić poprzez e-mail na adres: privacyofficer@freshdelmonte.com

3 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzania Konkursu. Przeprowadzanie Konkursu obejmuje zwłaszcza: zbieranie zgłoszeń oraz ich analizę, wyłonienie zwycięzcy, wydanie nagrody, rozliczenie należności podatkowych od nagrody, a także rozpatrywanie reklamacji.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne do wywiązania się Organizatora ze wszystkich zobowiązań wobec uczestników Konkursu wynikających z jego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przeprowadzanie konkursu jako cel może również obejmować rozpatrywanie roszczeń (reklamacji) zgłaszanych w związku z Konkursem jako prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także wywiązanie się z ewentualnych obowiązków prawnych wynikających z przeprowadzania Konkursu, w tym obowiązków podatkowych, o ile takie wystąpią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

5 Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu (Sun Group sp. z o.o. sp. k.), któremu administrator zlecił koordynowanie przebiegu Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w nim nagrody, np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe itp.

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane zgromadzone w związku z Konkursem będziemy przechowywać przez okres:

a) do upływu 5 lat liczonych od końca roku, w którym otrzymasz nagrodę w konkursie stanowiące dochód – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

b) do upływu 6 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło wydanie Tobie nagrody przewidzianej w Konkursie – na potrzeby obrony przez ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi wydanych nagród;

c) do upływu 6 lat liczonych od końca roku, w którym zakończony został konkurs – na potrzeby obrony przez ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi tego, że dany uczestnik nie uzyskał nagrody w Konkursie.

7 W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Ponadto, masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych związanego z przeprowadzeniem Konkursu oraz realizowanego w prawnie uzasadnionym interesie, o ile znajdujesz się w szczególnej sytuacji i nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane w ww. celu. W niektórych sytuacjach możemy mieć jednak ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji Twoich praw możesz zgłaszać nam z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na początku tej informacji.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie zamierzamy również przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.